CHINESE | HOME | CONTACT | SITE MAP | INEI
Current Location Of: Home >> Faculty Profile >> Inquiry by Institute
  HUANG Ronghuai Professor
  School of Educational Technology
  Email:huangrh@bnu.edu.cn
  Address:Yanbo Building, Beijing Normal University, No.19 Out-of-xinjiekou Street, Beijing 100875

  HUANG Ronghuai, (Male). Born in 1965, he is a professor, doctor, and supervisor of doctoral students at the School of Educational Technology, Beijing Normal University (BNU).

  He graduated with a Bachelor Degree of Science in Hunan Normal University in 1985, then obtained a Master Degree of Science at the Department of Mathematics, BNU in 1988 and received a Doctoral Degree of Science majoring in educational technology at the Department of Information Science, BNU in 2000.

  Prof. Huang is now dean, Smart Learning Institute of Beijing Normal University.

  Prof. Huang currently holds a concurrent post: vice-director member of the Teaching Guidance Committee of Educational Technology at Institutions of Higher Education, Ministry of Education(MOE); secretary general of National Teacher e-Education Expert Committee, MOE; Director of Youth Protection and Education Working Committee of Game Software Branch of China Software Industry Association; member of the Expert Team of National Modern Distance Education Resources Building, MOE; member of Academic Committee of China Education Technology Association of Institutes of Higher Education; member of Expert Consultant Committee of Informatization in Beijing; head of Beijing Municipality Expert Team for the K-12 School Campus Network Construction; member of the editorial board of magazines or journals of “Global Chinese Computer Education Application,” “China Distance Education,” and “K-12 Information Technology Education.” He was also Co-Chairs of the program committee of the 6th and 8thGlobal Chinese Conference on Computers in Education, Chair of Organizing Committee of the14thInternational Conference of Computer in Education, Chair of Organizing Committee of the10th Conference of Computer and Technology in Education and the 5th International Conference of Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education.

  Prof. Huang has been actively exploring how to enhance people’s learning by developing new tools and using new methods creatively, especially in collaboration learning and corresponding supporting software. He obtained a Master Degree of Science at the Department of Mathematics, BNU in 1988 and received a Doctoral Degree of Science majoring in educational technology at the Department of Information Science, BNU in 2000. Since 1988, he had been engaged in the instruction of mathematics courses and the development of computer software for 8 years and then turned to the study and research of educational technology. Since the beginning of 1997, Prof. Huang has been engaged in the research of educational technology and knowledge engineering. He has accomplished or is doing over 30 projects, including those of key science and technology project to be tackled in the national “Ninth Five-year Plan” and “Tenth Five-year Plan,” and the projects in the national 863 plan as well as others financed by the Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Ministry of Information Industry, Ministry of Labor and Beijing Municipality, and has gained a number of important research outcomes and breakthrough of key technology. He has had more than 180 academic papers and 20 books or textbooks published.

  1. Research Interests

  Educational Technology, Knowledge Science and Engineering, Multimedia Networking Technology, Information Security

  2. Education Experience

  1) PhD. in Educational Technology, Institute of Modern Educational Technology, BNU, 2000

  2) MA. in Mathematics, Department of Mathematics, BNU, 1988

  3) BA. Mathematics, Department of Mathematics, Hunan Normal University, 1985

  3. Curricula Opened

  1) He has opened curricula such as “Probability and Statistics Theory”, “Mathematical Physics Equation”, “Multimedia Programming”, “Multimedia Technology” and “Introduction to Educational Technology” for undergraduates.

  2) He has opened curricula such as “Fuzzy Mathematics”, “Functional Analysis”, “Multimedia Technology”, “Multimedia Networking”, “Collaborative Learning” and “Knowledge Science and Engineering” for graduate students.

  3) He is now supervising over 40 PhD candidates and graduate students majoring in computer science and its application and science of education technology. Also over 100 Master and Ph.D. Candidates have graduated with degrees under his supervision.

  a)        PhD Graduates: Peng Shaodong and Li Shuo (2004); Zhang Haisen(2005); Li Qian (2006); Ma Ding, Zeng Lanfang, Zhang Xiaoying and Ma Yuhui (2007); Wang Xiaochen, Zhou Yue, and Guo Jiong (2007), whose co-supervisor is Professor Huang Ronghuai; Sun Jie, Yu Liang and Wang Yunwu (2008); Zeng Haijun and Zhang Runzhi (2008), whose co-supervisor is Professor Huang Ronghuai; Zheng Lanqin, Zhang Yonghe, Wei Xuefeng and Gong Chaohua (2009) Gao Buyun, Yang Junfen(2010); Hu Yongbin, Xiao Guangde, Zhang Hong(2011);ChengWei(2012);Chen Peng(2013);Liu Xiaolin and Adam(2014);Du Jing(2015).

  b)        Master Graduates: Yang Shenggang, Tang Huaicheng, Gao Ge, Wu Biao, Guo Hui and Chen Zheng (2006); Ma Jiangjian, Tang Huaicheng, Zhu Fan, Zhao Zijian and Yin Dongliang (2007); Chen Peng and Deng Ke (2008); Wang Qiong and Liu Shumeng (2009); Liang miao(2010); Chen Huiling, Zhang Dawei(2011), whose co-supervisor is Professor Huang Ronghuai;Wu Yihan, Yu Junhui(2012);Zheng xiaoxia(2013);Jiang menglu and Kang Jia(2014); Lu Aofan and Zhang Yan(2015).

  c)        Master of Education and in-serve Master graduates: Kang Junxia, Ci Lili, Wu Junhong, Ma Jing, Lai Wenhua, Zhang Limin, Feng Na, Ruan Xia, Zhao Junfang, Liao Ke and Ju Yijie, Zhao Liping

  d)        Senior visiting scholars and teachers for training: Liu Ruiru, Sui Qingjiang, Wang Pengjiao, Li Song, Jiang Zhongliang, Zhu Xiaoge, Du Jing, Hou Yanhua, He Rongjie, Zhao Chenglin, Zhao Xiufeng, Xi Juan, Xu Yong, Wei Wenshan, Gu Donglian , Liu Qiang, Lin Suzhen, Feng Shaoyong, Gu Mei, Du Chuntao, Xu Silu, Li Shuying, Bai Ran, Du Xiuping, Sun Yongfang and Wang Fengping.

  e)        Graduated Master and Ph.D candidates: Zhang Yujie and Zhang Zhongjun (‘99); Liu Feng and Liu Quanbo (2000); Luo Ye and Li Hongquan (2001); Luo Xiaochun, Li Xiangrong, Wu Qiang and Zeng Lanfang (2002); Lin Liang, Liu Huanglingzi, Guo Fang, Wan Yaqi, Huang Jianbiao and Ge Jinghua (2003); Deng Jingsong, Sun Fangfang, Cao Yuan, Chen Jinhua, Wen Yunhui, Zhang Jianmin, Wang Yan, Zhang Jinbao, Zheng Lanqin, Zhang Yan and Jia Shuyun (2004); Yu Guanshi, Xue Ying, Chen Yiqin, Liu Huai’en, Lu Zhijian, Song Binbin, Li Xuedan, Ma Jing, Soufi Anou, Zhou Yueliang, Tang Feng, Wang Haibo, Zhang Xuemei, Liu Zhanshan, Shi Wenjun and Wang Yuying (2005); Zhu Lingli, Yang Nanying, Fan Dian, Feng Tao, Sha Jingrong, Liu Huanglingzi, Zhao Guoqing, Wang Ying, Geng Kezhong, Huang Lijuan, Li Shaowei, Shi Xiaojiang, Zan Honglei and Guan Haiyan (2006); Yao Qian, Kuai Hongyan, Wu Tao, Jia Zhenyang, Sun Yan, Leng Jing, Zhang Jinbao, Jiang Xin, Zhang Yan, Fan Aihua and An Yujie (2007); Li Shuo, Wang Jing, Shen Jie, Wang Jingjing, Wang Yan, Zhao Donglun, Liao Jian, Pan Tingting, Li Zhengshui, Jiang Hui, Zhang Zhenhong, Cheng Zhi, Lin Min, Guo Fang, Huang Guijing, Lin Yanchun and Zhang Limin (2008); Lin Xiuqin, Chen Li, Wu Biao, Chen Zheng, Yang Shenggang, Gao Ge and Guo Hui (2009); Tang Huaicheng, Zhu Fan, Ma Jiangjian, Zhao Zijian, Yin Dongliang, Zhang Lu(2010); Chen Peng, Wang Boling(2011); Wang Qiong, Liu Shumeng, Wang Xiaochen, Zhang Yonghe, Wang Yunwu, Zhang Runzhi, Zheng Lanqin (2012);Liang Miao, Sun Jie, Gong Chaohua(2013); Yang Junfeng, Zhang Dawei(2014); Xiao Guangde, Hu Yongbin, Wu Yihan, Yu Junhui(2015).

  4. Awards

  1)        The course “Introduction to Educational Technology” with him as the speaker was awarded as the National Elaborate Sharing Courses,2013.

  2)        “Faculty System reformation and higher education personnel training mode innovation” achieve Education Teaching Achievement award in one,2012.

  3)        The fourth national education scientific research achievement award in three, 2011.

  4)        Won the "commemorative China Democratic League of 70 anniversary of the establishment of advanced individual ",2011.

  5)        Employment-oriented Teaching Team in the Major of Educational Technology” won the outstanding teaching team in Beijing, 2010.

  6)        His monograph “Innovation and Reform - Core Value of Educational Informatization" was awarded the second place in Education of Outstanding Achievements of Scientific Research(Humanities and Social Sciences) in Higher Education 2009.

  7)        “Lead the project: research and practice on teaching reform of higher vocational education” was awarded the second place of National Education and Teaching Achievements,2009

  8)        Research on the Instructional Reform Based on 'Blended-learning Activity Design’ in Universities” in his leadership won the second place of Educational and Teaching Achievements in Beijing, 2008.

  9)        He was awarded as “Outstanding Teachers in Beijing”, 2008.

  10)    “Introduction to Educational Technology” with him as the editor in chief was awarded as the Elaborate Teaching Materials of Higher Education in Beijing, 2008.

  11)    The course “Introduction to Educational Technology” in his leadership was awarded as the National Elaborate Courses in 2007.

  12)    In charge of university-level outstanding teaching team “Teaching Team for Applied Courses in the Science of Educational Technology”,2007

  13)    The theory and practice of computer-supported collaborative learning”, the second place of National Education and Teaching Achievements, 2005.

  14)    “The theory and practice of computer-supported collaborative learning”, the first place of Beijing Education and Teaching Achievements and the first place of BNU Education and Teaching Achievements, 2004.

  15)    Web-based Collaborative Learning System WebCL” won the first place of outstanding research achievements, BNU, 2002.

  16)    The third place of outstanding investigation results of Communist Aligned System in Beijing, 2002.

  17)    Research and Application of e-Paper Examination System” won the second place of Beijing Education and Teaching Achievements and the first place of BNU Education and Teaching Achievements, 2001.

  18)    The second place of Management and Organization of Science Research, BNU, 2001.

  19)    The fifth outstanding young teacher funded by Liyun Scholarship and Sponsoring Scholarship Foundation, BNU, 2000.

  5. Major research projects

  1)        National High-tech R&D Program (863 Program)"Spatiotemporal chaos Cryptography and its applications in communications"2001AA144130

  The subject has a breakthrough, resulting in 3 key technology : spatio - temporal chaotic cipher systems, local area network duplex voice communication based on spatio - temporal chaotic cipher algorithm, spatiotemporal chaos password experimental system for voice communications, " two - dimensional spatio - temporal chaos ocml password " has applied for patents for invention, and the implementation of " time synchronization of chaotic key algorithm " is expected to change " chaotic secure communication is not secure " status.

  2)        Sustainable development of national information security program " Combined with expert system security management and real-time Detection System " (2001-technology-210)

  Using data mining techniques and intrusion detection method based on traffic analysis, completed the basic requirements for the issue and acceptance by National Computer Network and Information Security Management Centre.

  3)        A subproject of “the Demonstrative Project of High School Education,” the latter of which is a demonstrative project of key online education technology in the scientific and technological difficulties to be tackled in the national “Tenth Five-year Plan.”

  The project mainly focuses research on teaching and learning models under the Web environment; the theory and practice of Enquiry Learning; as well as resources sharing. It aims to bring about and promote K-12 educational reform and research.

  4)        The Platform Designing and Development of Inquiry Learning under the Web Environment, a subproject of the project 96750 in key scientific and technological difficulties to be tackled in the national “Ninth Five-year Plan.”

  This project is designed to develop a platform for Web-based Inquiry Learning. Its major functions involve measurement of a learner’s learning style and intelligence features; grouping strategies based on learner profile and chosen learning content (grouping strategies designated by a teacher); resources support for group inquiry learning; recording of learning process and assessment of collaborative performance.

  5)        Math Software Series for Primary School Students: Design, Development, and Application, a subproject of the project 96750 in key scientific and technological difficulties to be tackled in the national “Ninth Five-year Plan.”

  A series of high quality computer-assisted teaching software has been designed, developed and published, which embodies the integration of advanced teaching thoughts, theories, and modern information technology. It helps enhance teaching efficiency and meets the requirements of teaching reform in basic education in the 21st century.

  6)        “A Study of the Learning Strategy-based Virtual Learning Environment,” a key project of the Ministry of Education in the “Tenth Five-year Plan” of the national education and science.

  Based on ICT, this project is designed to design and develop a system platform, which constructs a “virtual learning environment” among learners, teachers, and parents to promote learning and cultivate learning strategies of the students.

  7)        A Study of Educational Informatization Standards in Modern Distance Education Engineering.

  This project mainly covers research on standard system; informatization standards of resources construction and application; informatization standards of technological application; informatization standards of instructional links; informatization standards of management and decision-making support as well as informatization standards of instructors, learners, curricula, textbooks, and environmental factors.

  8)        Data Analysis and Research on the Yearbook of an Annual Report on Online Education in China, a project financed by the Ministry of Education

  This project mainly focuses on the development of an annual examination system of annual reports submitted by colleges of online education in China; data statistics and analysis of current situations in China’s online education as well as data statistics and analytical report on China’s online education. So far, through a consecutive annual examination of online education colleges in 2001, 2002, and 2003 across China, a comprehensive knowledge of the situation and quality of online education has been revealed and sound social benefits have been achieved accordingly.

  9)        Online Courses: Certification and Practice

  This project is a subproject of “Online Education: Quality Certification and Practice,” financed by the Ministry of Education. The research mainly covers online teaching resources (primarily online courseware) and online teaching processes (“certification standards of online courseware quality” and “quality certification standards for online teaching processes”). Online teaching resources have played a great role in the evaluation and enhancement of the quality of online courses through the acceptance of the Ministry of Education in the project of “Online Courses Engineering in the New Century” and trial application in certification of educational resources for excellent teachers.

  10)    A Study of Educational Technology Benchmark for K-12 Teachers, a project financially supported by the Ministry of Education

  This project aims at setting up a national standard system of educational technology and specific standards for K-12 teachers, based on achieved research results and the needs of development of China’s teacher education. It also intends to put forward suggestions for K-12teacher qualifications certification, teaching of educational technology in public courses for normal college students and on-the-job teacher training of educational technology through organizing standard experiments, compiling standard-explaining books, developing training syllabus and conducting research on implementation plan of “the Application Proficiency Test of Educational Technology for K-12 teachers.”

  11)    “A Study of Development Strategies for the Discipline of Educational Technology” and “A Study of Specialty Standards in the Subject of Educational Technology,” both of which are financed by the Ministry of Education

  The research in the first project centers on the following aspects: The history and current situation of the specialized subject of educational technology in China; the subject of educational technology: a perspective of international comparison; a study of hot issues and correlated subjects in the development of the subject of educational technology; a study of market demand for the subject of educational technology, talents positioning, and training models; development trend and thoughts on reform in the subject of educational technology.

  The main research focus in the second project is on the following aspects: setting-up of a general goal for the major in educational technology; differentiation of talents’ types among different colleges or universities; training orientation of different colleges or universities; specific training goals and objectives of different training orientation; curricula of different training goals (including requirements for quality structure, aptitude structure, knowledge structure, and construction of major curricula); training modes and evaluation standards of different kinds of training orientation.

  12)    2001-2005 Plan of Educational Government Administration Informatization, financially supported by the Ministry of Education

  According to the instructions given by the leaders of the Ministry of Education and arrangements made by the general office, the research team takes responsibility for drafting and revising related documents.

  13)    Textbooks for Teacher Educational Technology Training at Institutions of Higher Learning and Construction of Online Curricula, a subproject of the construction of Online Curricula in the 21st Century, financed by the Ministry of Education

  There are four courses: introduction to educational technology, learning theories, teaching theories, and instructional design, so to speak. There are four learning tools: notebook, bookmark, discussion area, and learning history. There are five teaching resources: case databases, noun databases, academic paper databases, teaching materials databases, and testing databases. The online courses are characterized by the fact that all the courses are brand-new, resources-based, practical, and convenient for learners to learn.

  14)    Web-based Collaborative Learning System, research on key technologies of modern distance education, financed by the Ministry of Education

  This project has created a supportive system of online collaborative learning, which can fulfill the following functions: learning style identification, grouping, learning, communicative collaboration, learning performance evaluation, and collaborative performance evaluation. The system can be independently applied to the teaching of collaborative learning and it can also be integrated into a more comprehensive supportive system. Combined with research results of the latest collaborative learning theories and online technology, the system, which is based on learner’s learning styles, constructs learning environments; provides learning materials; arranges learning tasks; supports group learning; carries out performance testing and evaluation; as well as integrate enquiry learning with collaborative learning. This system has provided a relatively comprehensive solution to collaborative learning with the characteristics of “platform and resources.” It can be widely used in educational institutions and training agencies. This project has been authenticated by experts Aug.29, 2005. The Appraisal Committee agreed on the appraisal of the project for achieving the world advanced level on web-based collaborative learning.

  15)    Enquiry Learning under the Online Environments: Theory and Practice, a key project of Beijing’s “tenth five-year educational plan”

  So far, the project has covered 19 subprojects, in which there are 33 experimental schools involved. This project has turned out 2 books, a software platform, 5 academic papers, and 1case study disc. Moreover, several academic activities have been conducted: On September21-25, 2001, the Seminar of Enquiry Learning Theory and Practice under the Web environment was held. The annual meeting of the project team of enquiry learning under the Web environment, namely, an information technology education workshop was held on December 12-17, 2003. In May 2003 and January 2004, two academic exchanges were conducted with part of the researchers from the CITE of Hong Kong Open University.

  16)    Application of Modern Educational Technology to College Curricula: Models and Methods, a Beijing Municipality’s teaching reform project towards the 21st century

  This project is characterized by exploring models of applying educational technology to college curricula, based on the experiments of specific curricula from a problem-solving perspective.

  17)    New Models of Curriculum Design in the Context of Information Technology, financed by the Guangdong Commission of Science and Technology, Guangdong Provice

  This research has led to a new model of curriculum design in the context of modern information technology and successful application of the model to basic curricula of information technology. The research has done a pioneering job in the filed of computer education application and the research results have been presented through publications in the form of various media by the Beijing Science and Technology Press. The results have been accepted and won the 2nd prize in the achievements of education and teaching in Beijing Municipality.

  18)    Research on and Application of XML to China’s Distance Education, a horizontal cooperation project.

  This project aims to conduct research on and develop XML technology as well as promote its application to distance education. It also serves as bridging the gap between this cutting-edge technology and online education. The project is an integral part of fund project of small and medium-sized businesses and is also assisted by the Ministry of Education. A website named “XML and Education” has been set up for this joint project.

  19)    A Study of Computerized Automatic Measurement and Evaluation Technologies: Application of the Electronic Testing System, financed by Beijing Municipal Science and Technology Commission

  The project is intended to improve and promote e-testing system on the basis of the research on computerized automatic measurement and evaluation technologies under the information technology environment. The e-testing system utilizes such cutting-edge technologies as OLE automatization, COM+, virtual simulation, Windows messages interception, and real-time monitoring. In testing automatization, especially in automatic marking of objective test paper sunder the Windows environment, automatic tracking and analysis of operating processes can be achieved.

  20)    A Modern Educational Technology Experimental School, a BNU faculty training and teaching reform program

  Exploiting to the full play the academic advantages of BNU in the field of educational technology and information science as well as rich experience in teaching these subjects, and building up a virtual learning environment (or e-learning environment), this program is designed to provide faculty training, conduct research on the teaching of collaborative learning and enquiry learning, as well as guide the construction of K-12 education informatization.

  21)    The Advanced Seminar of “Modern Distance Learning”, a UNDP-CHINA CPR/01/403project

  Officially starting in Lanzhou, Gansu Province, on December 18, 2002, this project aims to improve qualities of rural K-12 teachers in the backward western part of the country. In the forthcoming 5 years, about 20,000 K-12 teachers from Gansu, Sichuan, and Yunnan Provinces will receive high-quality distance training. The advanced seminar of “Modern Distance Education” held by the BNU Educational Technology Training Center is an important part of the project. The purpose of the training is to turn out a group of educational technologists for the above-mentioned provinces to become leading academicians and technicians in the three regions.

  22)    The Construction of Textbook Information System for Vocational Education, financed by Textbooks Services of Vocational Education, Ministry of Education

  23)    China Educational Technology Association “Research on the Application and Popularization of IT in the Impact and Measurement of Education”

  24)    Horizontal Cooperation “The Construction of Network Curriculum for the Graduates Majoring in Educational Technology”

  25)    Horizontal Cooperation “Study on Digital Instructional Resources”

  26)    Horizontal Cooperation “Signing the Contract of Advertisement at TV Station and Management Information System” and “TV Sale Management Informational System”

  27)    Ronghuai Huang (participate in), the project “Chaotic Synchronization Communication and Data Compression” funded by National Natural Science Foundation

  28)    Ronghuai Huang (participate in), the project “Chaotic Synchronization and Intelligent Information Processing” funded by National Natural Science Foundation

  29)    Ronghuai Huang (participate in), the project “Dynamics Matrix of Brain System” funded by National Natural Science Foundation

  30)    eChina-UK Project

  The Sino-UK eLearning Programme (eChina-UK): it is initiative funded in the UK by Higher Education Funding Council for England (HEFCE).The eChina-UK projects are developing innovative eLearning courseware to train teachers(at secondary and tertiary levels) in selected subject areas. There is also an overarching research project. eChina-UK is a component of the Sino-UK Collaborative Programme in Higher Education. EChina-UK forms part of the implementation of HEFCE's eLearning strategy, and is informing the research and development work of the Higher Education Academy. The cooperative project “eChina-UK” is funded by HEFCE, which includes three sub-projects: the design and development of online curriculum for college teachers’ professional development, the development of analysis tool for collaborative learning and the comparison of Chinese and British e-Learning Concepts.

  31)    Horizontal Cooperation with CITE of Hong Kong University “Design and Development of Analyzing Tool for Collaborative Interaction”

  Cooperate with CITE of Education College of Hong Kong University to design and develop analyzing tool for collaborative interaction.

  32)    Research on the Development of Teachers’ Innovative Capability Based on Virtual Learning Community

  This project is one of the key projects of National Educational Science Planning of MOE “the Tenth five-year plan”. It aims at researching into the virtual learning community facing the development of teachers’ innovative capability and its applicative regulation. It is applied in the teachers’ professional development activities of national teachers education network association, the 100 project schools in MOE-Microsoft (China) “Partners in Learning” Project and other model experimental schools. The regulations and effectiveness of virtual learning community in fostering teachers’ innovation are under discussion and the theoretical system of teachers’ innovative capability development based on virtual learning community is concluded and used to guide the practice.

  33)    “Little Teacher” Project

  “Little Teacher” Project is the long-term and non-profit cooperative project between World View Media East Asia Company (Hong Kong) and us, which aims at introducing a series of early childhood development system from abroad to China and localizing it and popularizing it to China Mainland and enhance the quality of development of 0-8 year-old children in mainland China.

  34)    Microsoft “Innovative Teachers” Project

  Microsoft “Innovative Teachers” Project is a most influential project promoted by Microsoft Company, which aims at establishing a global innovative teacher network and enhancing the IT application level of teachers at large. Our responsibility is to help Microsoft to plan how to establish such an innovative teacher network in China so as to provide the opportunity and tool of information exchange, resource sharing and professional development for Chinese teachers.

  35)    Research on Knowledge Visualization and Collaborative Knowledge Construction The visual presentation of knowledge map is the key point of knowledge service platform, and the position distribution of points and lines in knowledge map, which is the distribution problem of knowledge map, is the main technical gap of visualized presentation as well as the fundamental problem in the development of various knowledge system and software system. Detailed contents include: take Mind Manager as an example to study the visualized distribution algorithm of tree map; take Concept Map as an example to study the visualized distribution algorithm of layer network map; study the visualized distribution algorithm of general network knowledge map; define graphic exchange language, which is the general document description form of various knowledge map and can realize the exchange of various maps, as well as make visualized presentation of the documents generated from other knowledge system.

  36)    Research on the Application of Mind Manager in fostering advanced thinking capability of college students

  Detailed contents include: Summarize an effective popularization mode of the application of Mind Manager in practice; Collect the application mode of Mind Manager in universities as many as possible in practice; Develop a set of Mind Manager Training Curricula intended for college students.

  37)    Research on the Whole Solution Plan of Computer Multi-media Technology Curriculum for Higher Vocational Education

  This project focuses on the research on the whole solution plan of computer multi-media technology curriculum for higher vocational education colleges with the emphasis on solving problems such as curriculum status, instructional methods, instructional modes and instructional resources construction and so on. It aims at exploring a successful path for opening multi-media technology curriculum and enhancing instructional quality for the higher vocational education colleges in China. It also has some reference meanings of promoting instructional reforms of higher vocational education.

  38)    MOE-UNICEF China Friendly School Teacher Training Program

  It is a sub-program of the cooperative CFS Teacher Supporting System Program (2006-2010)between MOE, China and UNICEF. The project aims at investigating the distance service capability of county-level teacher training institutions in 20 project counties of 10 provinces in the Western China. Based on the investigated data, it will put forward a plan and recommendation for the learning and resource centre which is oriented to the actual needs of teacher’s teaching and professional development so as to promote the establishment of teacher supporting system.

  39)    Annual Evaluation of MOE-Microsoft (China) “Partners in Learning” Project

  Under the guidance principles in the Announcement about the Popularization of IT Education in K-12 Schools 2000 and the direction designed by “Campus Network” and “Modern Distance Education Engineering in Rural K-12 Schools”, this project is donated by Microsoft (China) and it plans to offer at least 10 million dollars donation through the forms of investment, sponsorship and donating products and service, etc. in the future 5 years in order to help enhancing the IT level of K-12 Schools.

  40)    Research on the Policies of Public Service System Building and Management of Modern

  Distance Education The project is initiated by the Department of Higher Education of MOE. It aims to study the position, content, functions, types, models, mechanisms and system and other issues based on the inquiry of the status quos of the development of domestic and international public service system of modern distance education and to propose the public service system building and management of modern distance education, in accordance with China’s state situations and the needs of the development of modern distance education.

  41)    Research into the Training for Innovative Talents of Engineering Science and Technology

  Chinese Academy of Engineering has launched the "Research into the Training for Innovative Talents of Engineering Science and Technology" program, consisting of 11 sub-programs. It aims to further understand the status quo of Engineer cultivation and its modes for innovative talents, to focus on the continuous education in the cultivation of engineering talents in the new historical conditions, to strengthen the integration of industry, academy and research and to cultivate applied professional talents of engineering science and technology.

  42)    Research on “Blended-learning” Course Design

  It intends to carry out the research on teaching reform in universities based on “blended-learning activity design” from the theoretical and practical aspects. It not only discusses teaching theories of university curriculum featured with blended-learning strategy, but also carries out practical teaching study on blended-learning platform. And it also studies factors of teaching reform in universities based on "blended-learning".

  43)    Education-oriented Information Terminal Technology in the Ubiquitous Environment

  The project mainly studies and reconstructs a more effective service model framework in the ubiquitous computing environment so as to realize the synchronized approach of the business data of new client terminals and those of server terminals.

  44)    E-textbook Teaching and Learning Supportive Service Platform in the Ubiquitous Environment

  The project will investigate into the feasibility of the development of products and service in the three fields of "E-textbook Teaching and Learning Supportive Service Platform in the Ubiquitous Environment", "Teachers’ Professional Development and Distance Training Supportive Service Platform" and "Intelligent Education Evaluation Supportive Service Platform”.

  45)    Study on the Impact of Digital Resource Building on the Construction of New Teaching Mode

  The project mainly studies the impact of digital resource building on course design and its implementation and carries out in-depth study on the relationship among digital resource building, school informatization, teaching management, teaching methods, teaching materials and the effectiveness of teaching.

  46)    One of Key Researches of Beijing for the 11th Five-year Plan – Study on the Status Quo and Strategy of Students’ Online Lifestyle.

  47)    Research on Beijing Informatization Planning and Digital Campus Evaluation Standard of Primary and Secondary Schools, financed by Beijing.

  48)    A Sharing Scheme Design for Free Normal Student Real-time courses, a project by Education Ministry.

  49)    An Online Application of Teaching Video Analysis, a project by National Development and Reform Commission.

  50)    A Testing System and Database for Online Education nationwide examination Construction, a project by Education Ministry.

  51)    Strategy and Survey of Students’ Online Lifestyle, a key project of the Ministry of Education in the “Tenth Five-year Plan” of Beijing education and science.

  52)    A Survey on Curriculum Implementation Standard of High School Information Technology, a project of the second department of K-12 education in education ministry.

  53)    Strategies for School Modernization with ICT, a scientific research project of Beijing Municipal Committee and Beijing Education Committee.

  54)    A Research for International ICT Development, financed by Education Ministry and Intel Information Technology science research fund.

  55)    One of Key Researches of National Office for Education Sciences Planning for the 12th Five-year Plan – Promoting Qualified Educational Resource Sharing with ICT.

  56)    Model and Operations of Beijing Digital School Synchronous classes  supported by “Great Teachers Synchronous classes” of Beijing municipal government

  57)    Study on Realization Mechanism of Equity of Basic Education and equal service supported by National Natural Science Foundation of China.

  58)    Education Informatization Promotes the Stage of Basic Education (primary, middle and high schools ) Teaching Reform of Function, Way and Direction of Development. The Ministry of Education, Science and Technology Department

  6. Major academic papers

  2015

  1)      Hu Yongbin, Huang Ronghuai, Study on Construction and Sharing Situation of  National Elaborate Courses---A Research on Improving High-Quality Educational Courses Sharing Stardard by ICT(1),Educational Technology Research,No.2,2015.

  2)      Huang Ronghuai, Hu Yongbin, Liu Xiaolin,Study on Construction and Sharing Situation of  National Elaborate Courses---A Research on Improving High-Quality Educational Courses Sharing Stardard by ICT(2), Educational Technology Research,No.3,2015.

  3)      Hu Yongbin, Zhang Dingwen,Huang Ronghuai,State and Trends of Global ICT in Education,China Educational Technology,No.1,2015.

  4)      Liu Xiaolin, Hu Yongbin, Huang Ronghuai ,US K-12 Blended and Online Education in a Global Context:The Present and the Future.Modern Distance Education Research,No.1,2015.

  2014

  1)      Huang Ronghuai,Yang Junfeng,Zhou Yin, Gao Lu, Research on Current Primary and Middle School Students' Learning Style Preferences and Teaching Reform Demands, Educational Technology Research,No.2,2014.

  2)      Huang Ronghuai,Wang Xiaochen, Zhou yin, Dong Yan.Research on Students’ Internet lifestyle of Digital Generation-A Case Study on the Current Situationfor Network Lifestyle of Primary and Middle School Students in Beijing, Educational Technology Research, No.1,2014.

  3)      Yu Liang, Huang Ronghuai, THe Basic Elements of Cooperative Learning Activities Based on Activity theory. Distance Education Journal, No.1,2014.

  4)      Gong Chaohua, Chen Guang, Huang Ronghuai. Research on value of integrating into the primary and secondary schools daily classroom teaching in e-Textbooks. China Educational Technology, No.2,2014.

  5)      Xiao Guangde, Guo Fang, Fan Lei. Investigation of the Implementation Status of IT Curriculum Standards for High Schools:Findings and Suggestions. Curriculum, Teaching Material and Method, No.1,2014.

  6)      Dong Yan, Zhou Ying, Gao Lu. Enlightenment about After-school Classes onStudents' Effective Learning in the Network . Educational Technology Research,No.5,2014.

  7)      Huang Ronghuai, Gao Lu, Zhou Ying. Leisure Quality and Network Casual Earnings of College Students with the Basic Situation and Related Research. Educational Technology Research,No.4,2014.

  8)      Wang Xiaochen, Guo Hong, Yang Xiaotang,Zhang Xiaoying. Huang Ronghuai. Chen Guang.Study on the e-Textbooks for the Digital Generation User Experience Design--Illustrated by the Case of the Photoshop Image Processing in User Experience Design for e-Textbooks, Educational Technology Research,No.4,2014.

  9)      Zhao Shu, Huang Ronghuai. Study on the Construction of Situation Models of Teaching Cases--Illustrated by the Case of Net Area of Police Training Cases. Educational Technology Research,No.7,2014.

  10)  Zhang Jinbao,Huang Ronghuai,Wu Di, Research on International ICTs in Education Development: Content and Conclusions. Open Educational Research, No.4,2014.

  11)  Zeng Lanfang, Huang Ronghuai, Factors Affecting University Teachers’ Teaching Styles Changing: An Empirical Study Based on SEM, Open Educational Research,No.5, 2014.

  12)   Huang Ronghuai, Three Realms of Smart Education: Smart Learning Environment, ICT Teaching Model and Modern Educational System, Modern Distance Education Research, No.6, 2014.

  13)  Xiao Guangde, Huang Ronghuai. Research on Teaching Interaction Design of Network Course learning process oriented—Network oriented curriculum implementation perspective. Educational Technology Research,No.9,2014.

  14)  Chen, G., Gong, C., Cheng, W., Zheng, X., & Huang, R. (2014). e-Textbook in K-12 Education: A Case Study in Beijing. In The New Development of Technology Enhanced Learning (pp. 113-129). Springer Berlin Heidelberg.

  15)  Chen, G., Cheng, W., Chang, T. W., Zheng, X., & Huang, R. (2014). A comparison of reading comprehension across paper, computer screens, and tablets: Does tablet familiarity matter?. Journal of Computers in Education, 1-13.

  16)  Huang, R., Yu, L., & Yang, J. (2014). The evolution of university open courses in transforming learning: Experiences from mainland China. In Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning (pp. 25-39). Springer International Publishing.

  17)  Huang, R., & Yang, J. (2014). The Framework and Method for Understanding the New Generation of Learners. In The New Development of Technology Enhanced Learning (pp. 3-25). Springer Berlin Heidelberg.

  18)  Kong, S. C., CHAN, T. W., GRIFFIN, P., HOPPE, U., HUANG, R., ... & YU, S. (2014). E-learning in school education in the coming 10 years for developing 21st century skills: Critical research issues and policy implications. Educational Technology & Society, 70-78.

   2013

  1)      Yang Junfeng,Huang Ronghuai,Liu Bin, A Abroad Research Review on Learning Space,China Educational Technology, No.6,2013.

  2)      Yu Liang,Huang Ronghuai, The Impact of Resources, Roles, Structured on Collaborative Learning, Educational Technology Research,No.1,2013.

  3)      Ronghuai Huang,Nian-Shing Chen,Myunghee Kang,McKenney, S.,Churchill, D.The Roles of Electronic Books in the Transformation of Learning and Instruction;2013 IEEE 13th International Conference on Advanced Learning Technologies;JUL 2013, 516-518

  2012

  19)  Huang Ronghuai. Key Problems in the Innovation of Teachers' Teaching Practice, Distance Education in China, No.12, 2012.

  20)  Huang Ronghuai, Zheng Lanqin, Cheng wei. The Learners Cognition and Credibility of Virtual Experiments,Open Education Research, No.6, 2012.

  21)  Huang Ronghuai, Zheng Lanqin, Yang Junfeng. The Quality Framework for Open Learning from the Perspective of Technology Enhanced Learning, Modern Distance Education Research, No.6, 2012.

  22)  Huang Ronghuai, Hu Yongbin. ICT Leadership and Construction of ICT in Elementaryand Secondary Schools, Open Education Research, No.5, 2012.

  1)        Zhang Jinbao, Hu Yongbin, Yang Junfeng, Smart Campus: The DevelopingTrends of Digital Campus, Open Educational Research, No.4, 2012.

  2)        Zhao Shu, Wang Xiaochen, Chen Guang, Huang Ronghuai, Synchronous Voice e-BookDevelopment Techniques Based on EPUB+SMIL, Modern Educational Technology, No. 7,2012.

  3)        Wang Ying, Zhang Runzhi, Huang Ronghuai, The international credit bank construction practice and analysis, Distance Education in China, NO.6,2012.

  4)        Huang Ronghuai, Zhang Xiaoying, Chen Guang, Wang Xiaochen, Zhao Shu, Gong Chaohua, Design and Development of e-Textbooks for Information-based Learning, Open Educational Research, No.3, 2012.

  5)        Zhang Jinbao, Huang Ronghuai, Zhang Liangang, Smart Education Cloud:New Service Model of ICT in Education, Open Educational Research, No.3, 2012.

  6)        Zhang Runzhi, Wang Ying, Huang Ronghuai, Credit bank in our country construction model and path analysis, China Educational Technology, No.6, 2012.

  7)        Huang Ronghuai, Hu Yongbin, Yang Junfeng, Xiao Guangde, The Functions of Smart Classroom in Smart Learning Age, Open Educational Research, No.2, 2012.

  8)        Chen Guang, Gong Chaohua, Huang Ronghuai, E-textbook:Definition,Functions and Key Technical Issues, Open Educational Research, No.2, 2012.

  9)        Peng Hui, Hu Dongming, Huang Ronghuai, Network learning platform from IPv4 to IPv6environmental migration study, China Educational Technology, No.3, 2012.

  10)    Gong Chaohua, Chen Guang, Huang Ronghuai, Application of electronic teaching materialsin primary and secondary schools the feasibility study, Educational Technology Research,No.1, 2012.

  11)    Zhang Yonghe, Xiao Guangde, Hu Yongbin, Huang Ronghuai,An Approach to Recognize Learning Scenario in Smart Environment, Open Educational Research, No.1, 2012.

  12)    Huang Ronghuai, Yang Junfeng, Hu Yongbin,From Digital to Smart: The Evolution and Trends of Learning Environment, Open Educational Research, No.1, 2012.

  23)  Huang Ronghuai, Zhang Haisen,Li Yushun,Yang Junfeng . A framework of designing learning activities for mobile learning;Lecture Notes in Computer Science including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics;2012,v 7411 LNCS, p 9-22;

  2011

  1)        Fang Haiguang, Liu Pan, Huang Ronghuai, The Research on E-book-oriented MobileLearning System Environment Application and Its Tendency, No.12, 2011.

  2)        Fang Haiguang, Wang Hongyun, Huang Ronghuai, The Roadmap of System Environment ofMobile Learning----A Review Research on International Mobile Learning Application Cases,Modern Educational Technology, NO.1, 2011.

  3)        Gong Jiandong, Huang Ronghuai, China Educational Technology Discipline Paradigm --Based on the visualization of ACA method analysis, Educational Technology Research, No.1,2011.

  4)        Huang Ronghuai, Education informationization boost the current education reform:opportunity and challenge, China Educational Technology, No.1, 2011

  2010

  1)        Huang Ronghuai, Chen Geng, Zhang Jinbao, Chen Peng, Li Song, Five Laws ofTechnology-enhanced Learning, Open Educational Research, No.1, 2010.

  2)        Huang Ronghuai, Zeng Lanfang, Zheng Lanqin, Study on the Reform Trend of TeachingMethods for Undergraduates in Chinese Universities – A Sample Analysis Based on theNational Elaborate Courses, China Educational Technology, No. 5, 2010.

  3)        Zhang Zhenhong, Han Zhi, Huang Ronghuai, Chen Geng, A Comparative Study of OnlineCollaborative Analysis and Appraisal in China and Britain - Case Studies of eChina-UKProject, China Educational Technology, No. 10, 2010.

  4)        Lin Xiuqin, Huang Ronghuai, Research on Current Status and Barriers of K-12 Teachers’Integration of Technologies, China Educational Technology, No. 3, 2010.

  5)        Zheng Lanqin, Yang Kaicheng, Huang Ronghuai, Collaborative Learning Interaction AnalysisMethod Based on Information Flow, China Educational Technology, No.5, 2010.

  6)        Gong Chaohua, Huang Ronghuai. Seven Key Factors towards Effective Planning of Teacher Training,Modern Educational Technology, No.12, 2010.

  7)        Li Yushun, Zhu Meina, Huang Ronghuai, Feng Na. Research of mobile learning--Practitioner testimonials, China Information Technology Education, No.9, 2010.

  8)        Huang Ronghuai. On the spirit of educational technology discipline--To congratulate Mr. NanGuonong 90 birthday, Educational Technology Research, No.8, 2010.

  9)        Huang Ronghuai, Chen Geng, Zhang Jinbao, Wang Yunwu.Research on InformationizationLearning Mode and Its Digital Resource Form, Modern Distance Education Research, No.6, 2010.

  10)    Zeng Lanfang, Fang Jin, Huang Ronghuai.National Pilot Courses(NPC) Author’s Requirements for Courses Development ang Sharing,Open Education Research, No.5, 2010.

  11)    Guo Jiong, Huang Ronghuai, Ghen Geng. An Investigation and Analysis on Construction and Operation of Public Service System in Modern Distance Education, Open Education Research, No.3, 2010.

  2009

  1)        Ronghuai Huang, Lanqin Zheng, An Empirical Study on Blended Learning in the Introduction to Educational Technology Course, The Proceedings of the International Conference on Hybrid Learning 2009

  2)        Cui Guangzuo, Zhang Haitao, Ren Xinqi, Zhang Jingbin, Zhao Guoqing, Huang Ronghuai,SMID: A Semantic Model of Instructional Design, IEEE International symposium on education and computer science (ECS2009).

  3)        Yushun Li, Hui Guo, Ge Gao, Ronghuai Huang, Xiaochun Cheng,Ubiquitous e-learning System for Dynamic Mini-courseware Assembling and Delivering to Mobile Terminals,In the proceeding of NCM 2009.

  4)        Ma Yuhui, Zhou Ying, Huang Ronghuai, Analyzing the System for Problem Solving of Mathematics, Modern Educational Technology, No. 6, 2009.

  5)        Li Yanyan, Wang Jing, Liao Jian, Huang Ronghuai, Research for Teachers’ Role in Distance Collaborative Learning, Modern Educational Technology, No. 6, 2009.

  6)        Yushun Li, Zheng Chen, Ronghuai Huang, Xiaochun Cheng,An integrated learning resource management system with web services,2009 International Conference on New Trends of Information and Service Science.

  7)        Huang Ronghuai, Ma Ding, Li Yushun, Zhang Xiaoying, The Reconstruction of NationalContinuing Engineering Education System Based on Building Supportive Service Platform,Continuing Education, No. 5, 2009.

  8)        Yushun Li, Ge Gao, Zheng Chen, Ronghuai Huang, Research on new generation e-Learning System for Ubiquitous Learning, 2009 International Forum on Information Technology and Applications.

  9)        Fan Dian, Huang Ronghuai, Zhang Yan, Meaning Consultation Mechanism in CollaborativeConcept Mapping System, Journal of Beijing Polytechnic University, No.4, 2009.

  10)    Guo Jiong, Huang Ronghuai, Chen Geng, Current Status and Quality Assurance Strategies ofChinese Modern Distance Education, Open Education Research, No. 1, 2009.

  11)    Chen Geng, Huang Ronghuai, Xu Zheng, Li Song, Course Construction Is Important toAssure Instructional Quality of Online Education, Modern Distance Education Research, No.2,2009.

  12)    Wang Xiaochen, Li Yushun, Huang Ronghuai, Drawing up of and Investigation intoMeasurement Tools Used in Mobile Learning Devices of High-school Students – TakingHigh-school Students in Beijing as the Subjects, Educational Technology Research, No.2,2009.

  13)    Huang Ronghuai, Ma Ding, Zheng Lanqin, Zhang Haisen, A Theory of Course Design Basedon Blended-learning, Educational Technology Research, No.1, 2009.

  14)    Huang Ronghuai, Wang Xiaochen, Li Yushun, Towards a Theory of Mobile Learning ActivityDesign Framework, Distance Education Journal, No.1, 2009.

  2008

  1)        Lin Xiuqin, Huang Ronghuai, Zhang Baohui, The Enlightenment of Technology-supportedInternational Teacher Education Project on the Development and Reform of TeacherEducation in China, China Educational Technology, 2008, (05) :8-13.

  2)        Lili Su, Jiangjian Ma, Yushun Li, Xiaochen Cheng, Ronghuai Huang. Semantic-Oriented Ubiquitous Learning Object Model. 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems 2008 (CIS) September 9-10, 2008 Middlesex University , London , United Kingdom

  3)        Zheng Chen, Lili Su, Yushun Li, Xiaochun Cheng, Ronghuai Huang. Design of a Teaching Assistant Resources Sharing Mechanism Based on Web Service. 7th IEEE International Conference on Cybernetic Intelligent Systems 2008 (CIS) September 9-10, 2008 Middlesex University , London , United Kingdom

  4)        Lin Zhu, Ronghuai Huang , Yushun Li , Integrating Handheld Devices into Ubiquitous Education Service Delivery A Management System: Learning Star, 2008 INTERNATIONAL SEMINAR ON FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ENGINEERING, PROCEEDINGS, 2008,124-127

  5)        5. Yanyan Li   Mingkai Dong   Ronghuai Huang  , Special Interest Groups Discovery and Semantic Navigation Support within Online Discussion Forums, 2008 IEEE INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS, 2008,VOLS 1-8:3904-3911

  6)        Li YY, Huang RH, Analyzing peer interactions in computer-supported collaborative learning: Model, method and tool, HYBRID LEARNING AND EDUCATION, PROCEEDINGS, 2008,5169:125-136

  7)        Liao J, Li YY, Chen P, Huang RH, Using data mining as a strategy for discovering user roles in CSCL, 8TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED LEARNING TECHNOLOGIES, PROCEEDINGS, 2008,960-964

  8)        Huanglingzi Liu; Salomaa, J.; Ronghuai Huang; Ding Ma; An activity-oriented design framework for mobile learning experience, 5th IEEE International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education, 2008,185-187

  9)        Cui Guangzuo, Ren Xinqi, Zhang Haitao, Zhang Jingbin, Zhao Guoqing, Huang Ronghuai. Ontology-based Learning Resource Dynamic Generation with Learning Goal. IEEE International Conference on Information Technology in Education. 2008, Wuhan, China.(EI)

  10)    Li, Yanyan; Wang, Jingjing; Huang, Ronghuai; Zhang, Zhenhong, A systemic model of interaction analysis in CSCL, Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, 2008,463-469

  11)    Cui Guangzuo, Zhang Haitao, Ren Xinqi, Zhang Jingbin, Zhao Guoqing, Huang Ronghuai. SMID: A Semantic Model of Instructional Design. 4th IEEE International Conference on Semantics, Knowledge and Grid. 2008, Beijing, China. (EI)

  12)    Lili Su, Shenggang Yang, Yushun Li, Xiaochun Cheng, Ronghuai Huang. Semantic-Oriented Ubiquitous Learning Object Management System SULOMS. 32nd Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference(COMPSAC),July 28 - August 1, 2008, Turku , Finland (COMPSAC 2008), pp801-806.

  13)    Cui Guangzuo, Ren Xinqi, Zhang Haitao, Zhang Jingbin, Zhao Guoqing, Huang Ronghuai. Ontology-based Learning Resource Dynamic Generation with Learning Goal. IEEE International Conference on Information Technology in Education. 2008, Wuhan, China.

  14)    Liao, Jian; Huang, Ronghuai, Research on the application of content analysis to online learning, Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, 2008,436-440

  15)    Ronghuai Huang, Ding Ma, Haisen Zhang,Towards a Design Theory of Blended Learning Curriculum, International Conference on Hybrid Learning 2008 (ICHL2008)

  16)    Yanyan Li,Mingkai Dong,Ronghuai Huang,Semantic Organization of Online Discussion Transcripts for Active Collaborative Learning,The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Best Paper Award ( Full Paper)

  17)    Wang Xiaochen, Gao Ge, Li Yushun, Huang Ronghuai, Research into the ApplicationProspect of Mobile Computing Technology in Family Records of Children's Growth, ModernEducational Technology, No. 12, 2008.

  18)    Zhao Donglun, Huang Ronghuai, Liu Huanglingzi et al., Recognition of Interaction Pattern inWeb-based Collaborative Learning with HMM, Modern Educational Technology, No.07, 200834) Huang Ronghuai, Guo Fang, Research on Design and Development of Integrated TeachingMaterials, Modern Educational Technology, No. 10, 2008.

  19)    Ge Gao, Fan Zhu, Huaicheng Tang, Yushun Li, Ronghuai Huang,Designing of an Ubiquitous Learning Support System for Multi-devicesProceedings of The 16th International Conference on Computers in Education (ICCE2008) 

  20)    Hui Guo, Ge Gao, Jiangjian Ma, Yushun Li, Ronghuai HuangResearch of an Adaptive System in Mobile Learning EnvironmentProceedings of The 16th International Conference on Computers in Education (ICCE2008)

  21)    Huang Ronghuai, Guo Fang.Research on Design and Development of Integrated Teaching Materials. Modern Educational Technology,No. 10, 2008.

  22)    Li Qian, Yang Shenggang, Chen Zheng, Huang Ronghuai, Development and Application ofMultiple Organizational Oriented K12 Virtual Learning Community, China EducationalTechnology, No. 10, 2008.

  23)    Li Peng, Zhou Mingquan, Huang Ronghuai, Team Consensus Formation Strategy Based onCollaborative Knowledge Building, China Educational Technology, No. 10, 2008.

  24)    Zhou Ying, Huang Ronghuai, Duan Jifang, Wen Lintao, Design and Realization ofKnowledge Discovery System for Questionnaire Data, China Educational Technology, No. 9,2008.

  25)    Peng Huamao, Pan Haiyan, Wang Ying, Chen Geng, Huang Ronghuai, The Relationship ofDistance Learners' Motivation, Self-efficacy, Attribution and Learning Strategies, Journal ofEducation Studies, No. 4, 2008.

  26)    Jiang Hui, Zhang Zhenhong, Xu Zheng, Huang Ronghuai, A Comparison between Chineseand British Distance Education for Information Management, Higher Education of Sciences,No. 4,2008.

  27)    Li Yanyan, Wang Jing, Liao Jian, Huang Ronghuai, Research for Teachers’ Role in DistanceCollaborative Learning, Modern Educational Technology, No. 06, 2008.

  28)    Zhang Zhenhong, Huang Ronghuai, Chen Geng, Xu Zheng, Problem-based Online Learning –A Sino-UK Comparison of How Learners Identify Problems in Online Learning, DistanceEducation in China, No. 06, 2008.

  29)    Zhao Guoqing, Jia Zhenyang, Huang Ronghuai, Chen Peng, The Definition and Realization ofGraphML-based Knowledge Visual Interface – Taking Concept Maps and Mind Maps forExample, China Educational Technology, No.06, 200843)

  30)    Du Jing, Zhang Yan, Huang, R., et al., The Application of Course Design and Teaching ModelBased on Learning Strategies, China Education Information, No.05, 2008.

  31)    Li Song, Huang Ronghuai, Studying the Characters and Construction Styles of DifferentTeaching, Modern Distance Education, No. 5, 2008.

  32)    Xu Zheng, Chen Geng, Huang Ronghuai, A Comparative Study of Organizational Structure inODL between China and UK, Open Education Research, No. 02, 2008.

  33)    Jiang Hui, Zhang Zhenhong, Huang Ronghuai, Analysis of Teachers’ Interactive LanguageCharacteristics in Online Collaborative Learning – A Case of Online Course "Introduction toe-Learning", China Education Technology, No. 04, 2008.

  34)    Shenggang Yang, Qian Li, Xiaochen Wang, Yushun Li, Ronghuai HuangAnalysis on the Prospects of Parent-Adolescent Communication Served by Mobile Technology The proceedings of The 5th International Conference on Wireless,Mobile and Ubiquitous Technologies in Education(WMUTE2008)

  35)    Feng Fei, Peng Huamao, Huang Ronghuai, Effects of Learning Support in Distance Educationon Learners’ Self-efficacy, Distance Education in China, No.03, 2008.

  36)    Chen Li, Huang Ronghuai, Li Song, Zeng Lanfang, Study on Practical Teaching fromNational Pilot Courses by Computer-Assisted Text Analysis Method, Open EducationResearch, No. 1, February 2008.

  37)    Cheng Zhi, Huang Ronghuai, Text Mining and Its Educational Application, Modern DistanceEducation, No.02, 2008.

  38)    Guo Fang, Huang Ronghuai, On Development Research of Information Technology TeachingMaterials for Primary and Secondary Schools, Journal of Beijing Normal University (NaturalScience), No. 1, 2008.

  2007

  1)        Huang Ronghuai, Zhang Zhenhong, Chen Geng, Xu Zhen.Online Learning: Does Learning Really Happen?—Comparison of Chinese and British Online Learning in Intercultural Context,Open Education Research, No. 6,2007.

  2)        Yanyan Li,Jing Wang,Jian Liao,Donglun Zhao,Ronghuai HuangAssessing Collaborative Process in CSCL with an Intelligent Content Analysis ToolkitThe 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies Proceedings,257-261,Best Paper Award ( Full Paper)

  3)        Liao Jian, Leng Jing, Li Yanyan, Huang Ronghuai. Research on HowNet Based on Formal Concept Analysis and Concept Similarity, Application Research of Computers, No. 11,2007.

  4)        Jiang Zhongliang, Huang Ronghuai, Jiang Jingming. From the Inner Contradiction of productive forces of society Recognize People and Environment Develop Harmoniously, Productivity Research, No. 10,2007.

  5)        Ronghuai Huang, Jing Wang, Jian Liao, Yanyan Li, Ding MaA New Approach to Understand What Happened behind Collaborative Knowledge Building: Analysis and ModelingProceedings of The 15th International Conference on Computers in Education (ICCE2007)

  6)        Huang Guijing, Huang Ronghuai, Zhang Jinbao, Jiang Xin. Three Major Development Trends of Our Country’s Educational Informatization,Exploring Education Development,No. 10,2007.

  7)        Yanyan Li,Jian Liao,Jing Wang,Ronghuai Huang,CSCL Interaction Analysis for Assessing Knowledge Building Outcomes: Method and Tool. The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2007,Volume 8,Part 1.

  8)        Nancy Law, Johnny Yuen, Ronghuai Huang, Yanyan Li, Nicol PanA Learnable Content & Participation Analysis Toolkit for Assessing CSCL Learning Outcomes and ProcessesThe Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2007, Volume 8, Part 1.

  9)        Li yanyan, Liao jian, Wang Jing, Huang Ronghuai. A Tool for Analyzing Interaction in CSCL and a Case Study, Open Education Research, No. 4,2007.

  10)    Wang Jing, Li Yanyan, Wang Ying, Huang Ronghuai, Zhao Donglun. Research on Collaborative Learning Process Based on the Interaction Analysis-- Illustrated by the Case ofAnalysing of the online course Introduction to e-Learning, China Educational Technology, No. 6, 2007.

  11)    Chen Jinhua, Huang Ronghuai. Study on the effect of campus network application assessment tools,China Education Info,No. 10, 2007.

  12)    Leng Jing, Liu Huanglingzi, Huang Ronghuai, Li Qian. Synthetic Performance Assessment of Group Member in Online Collaborative Learning, Modern Educational Technology, No. 3, 2007.

  13)    Zhu Lingli, Liu Huanglingzi, Huang Ronghuai. Design and Application of Coding System of Interactive Texts in E-learning Community.Open Education Research,No. 1,2007.

  14)    Zan Honglei, Zhang Yan, Huang Ronghuai. Analysis of biological quality courses online resources in colleges and universities. China University Teaching,No. 7,2007.

  15)    Yujuan Liang, Huamao Peng, Ying Wang, Ronghuai Huang, Geng Chen, Composition ofEvaluation Questionnaire of Network Learning Community, China Distance Education, No.1,2007.

  16)    Ronghuai Huang, Ling Jin, Zhongliang Gu, Li Yu, Shige Lv, Let’s Talk about Examination ofEducational Technology Level for China k-12 School Teachers, IT Education, No.1, 2007.

  2006

  1)        Yanyan Li, Ronghuai Huang, Dynamic Composition of Curriculum for PersonalizedE-Learning, Proceedings of The 14th International Conference on Computers in Education(ICCE2006),IOS Press.

  2)        Zhenhong Zhang, Ronghuai Huang, Why Do Students Engage in e-Learning: A ChinesePerspective, Proceedings of The 14th International Conference on Computers in Education(ICCE2006),IOS Press.

  3)        Jian Liao, Yanyan Li, Ying Zhou, Ronghuai Huang, Jingjing Wang, Computer-SupportedContent Analysis for C ollaborative Knowledge Building in CSCL, Proceedings of The 14thInternational Conference on Computers in Education (ICCE2006),IOS Press.

  4)        Jian Liao, Ronghuai Huang, Yanyan Li, Jingjing Wang, Jing Leng, Towards Auto-Coding ofCollaborative Interaction Texts Based on Maximum Entropy Approach, Proceedings of The14th International Conference on Computers in Education (ICCE2006),IOS Press.

  5)        Huamao Peng, Ying Wang, Ronghuai Huang, Moderating Role of Online Self-Efficacy nRelation between Learning Strategy and Online Performance, Proceedings of The 14thInternational Conference on Computers in Education (ICCE2006),IOS Press.

  6)        Huang GuiJinga, Xu Yongb, Zhang JinBao, Wang XiaoYuan, A Study of the Present Statusof IT Teachers TrainingIn Microsoft’s ‘Partners in Learning’ Project -----A Content AnalysisApproach, Proceedings of The 14th International Conference on Computers in Education(ICCE2006),IOS Press.

  7)        Ying Wang, Huamao Peng, Ronghuai Huang, Composition and Application of MeasurementTool of Learning Motivation for Distance Learners, Open Education Research, No.5 2006.

  8)        Hongyan Kuai, Xueping Yang, Xin Jiang, Ronghuai Huang, Evaluation Method of EducationInformatization Projects Based on CIPP Model, China Education Info, No. 10 2006.

  9)        Ronghuai Huang, Xin Jiang, Jinbao Zhang, Innovation and Transformation: The Focus ofCurrent Development of Educational Informatization, China Distance Education, No. 04,2006.

  10)    Ruiru Liu, Ronghuai Huang, Also Talk about the Logical Start of Educational Technology,Educational Technology Research, No. 8 2006.

  11)    Yanyan Li, Ronghuai Huang, Semantic-Based Thematic Search for Personalized, LectureNotes in Computer Science(SCI).

  12)    Yanyan Li, Ronghuai Huang, Topic-Centered Adaptive Curriculum for E-Learning, LectureNotes in Computer Science(SCI).

  13)    Ying Wang, Yujie An, Ronghuai Huang, Constructive Study on Characteristic Modeling ofDistance Learners, Open Education Research, Vol.12, No.1, P4-8, 2006.

  14)    Ronghuai Huang, Jinbao Zhang, Thinking about Pre-Service Training for Teachers to FosterTheir Capacity of Educational Technology, IT Education, No.3, P11-13, 2006.

  15)    Huamao Peng, Ying Wang, Ronghuai Huang, Geng Chen, Research on the Structure andInfluenced Elements of Distance Learning Efficiency, Open Education Research, Vol.12,No.2,P41-45, 2006.

  2005

  1)        Huang, R (2005), Beyond Digital Gap, Assistance of the Informalization of Chinesefundamental Education ---- Project “Partners in Learning” in China, Informational TechnologyEducation, No.8, P85-87.

  2)        Huang, R(2005), On Some Key Technologies in Educational Technology,China EducationalTechnology, No.4, P5-9.

  3)        Liu, H, &Huang, R (2005), Study of Interaction in CSCL.Education Research, No.5, P9-13.

  4)        Huang, R.,& Zheng, L. (2005). The Structure of Tacit Knowledge on Personal Development.Open Education Research, Vol.11, No.2, P26-30.

  5)        Liu,H.Zhu, L. Chen, Y.&Huang R(2005).A Research about Collaborative Knowledge Building through Interation Analysis.Vol.11, No.2, P31-37

  6)        Huang, R. Liu, R. & Zhang, J. (2005), The Background of Enacting “Capability Criteria ofEducational Technology for K-12 Teachers”,Teacher's Journal, No.3, P9-12.

  7)        Huang, R. & Zhang, J. (2005), Conversation on “Capability Criteria of EducationalTechnology for K-12 Teachers (Draft)”,Informational Technology Education, No.3,P22-25.

  8)        Huang, R. asic Strategies of Web-based Inquiry Learning,Educational Science Research,No.3, P19-22.

  9)        Huang, R.,& Sha, J. (2005). Reflections on the Development of Educational Technology inChina,China Educational Technology, No.1, P5-11.

  10)    Zheng, Y., Huang, R., Zhan, X.,& Zhou, C. (2005). Dynamic Fuzzy Clustering Method Basedon Genetic Algorithm. Journal of Beijing University of Posts and Telecommunication, Vol.28,No.1, P75-78.

  11)    Zhao, G., Huang, R.,& Lu, Z. (2005). Theory and Methodology of Knowledge Visualization.Open Education Research, Vol.11, No.1, P23-27,.

  12)    Liu,H., Huang, R.,, Fan,L.,&Song, B.,(2005).Theoretical Model of Computer SupportedCollaborative Learning Interactive Research,China Educational Technology, No.4,P18-23.

  13)    Ronghuai HUANG,Huanglingzi LIU, Knowledge Extraction and Analysis on CollaborativeInteraction , Artificial Intelligence in Education,C.-K.Looi et al.(EDs.),IOSPress,2005:833-835

  14)    Ronghuai Huang,Yueliang Zhou, Designing Blended Learning Focused on KnowledgeCategory and Learning Activities-Case Studies from Beijing Normal University, In CurtisBonk (Eds):The handbook of Blended Learning. Pfeiffer,John Wiley & Sons, Inc:296-310

  15)    Sheng, J. Zhao, G. &Huang, R.(2005).Research on collaborative concept mapping .Computer Era,No.11, P19-30.

  16)    Wang, Z. Liu, Y.  Huang, R.  Zhao, G. &Li, D.(2005).Investigation on the status of primary and secondary education information construction and application.China Educational Technology,No.11, P19-30

  17)    Zhao, G.  Yang, N.  Jia, Z . Fan, D. & Huang, R.(2005).Research on Algorithm for Drawing Concept Maps.Open Education Research,Vol.11, No.5, P34-37

  2004

  1)        Wen, X.Huang, R.  Hu, G.  Ye, W. & Ji, D(2004).An Actualization of Spatiotemporal Chaos Cryptography Speech Communication Meeting System.Journal of Beijing Normal University (Natural Science).Vol.41, No.2, P142-145.

  2)        Jia, S.  Huang, R.  Wen, X.  &  Ye, W.(2004).Study On Digital Mage Water Marking Technology based on Scram Bling Transformation and Chaotic Encryption.. Journal of Beijing Normal University(Natural Science).Vol.41, No.2, P146-149.

  3)        Huang, R. & Zheng, L.(2004).Tacit Knowledge and Its Related Research. Open Education Research,Vol.10, No.6, P49-52.

  4)        Huang, R. Sha, J.&Li, M.(2004)Ecological view of the subject of the development of education in colleges and universities. China University Teaching,No.10, P25-27.

  5)        Huang, R. Li, M. &Sha, J.(2004)Knowledge Engineering : a New Important Research Field.Education Research.No.10, P1-7.

  6)        Sha, J. Wang, L. &Huang, R.(2004).Study on specialty of Educational Technology in Our Country the leading role. China Educational Technology.No.9, P22-25.

  7)        Sui, Q.Zhang, J. &Huang, R.(2004).Comparative research of knowledge theory on ITcurriculum standard of China, Japan and British,Subject Education,No.7, P13-18.

  8)        Huang, R., Zhang, J., Dong, Y., Research and Practice of the Accreditation for Network Course, e-mentor, Nr 4 (6), P20-24, 2004.

  9)        Ye, W., Dai, Q., Wang, S., Lu, H., Kuang, J., Zhao, Z., Zhu, X., Tang, G., Huang, R., & Hu, G. Experimental realization of a highly secure chaos communication under strong channel noise, Physics Letters A, Volume 330, Issues 1-2, 13 September 2004, Pages 75-84

  10)    Huang, R. & Zheng, L. (2004). Clearing up “multi-intelligence”: a perspective ofmulti-intelligence theory and intelligence trialism. China Educational Technology, 3.

  11)    Huang, R., Zeng, H., Luo, H.,& Zhao, G. (2004). Reflections on the construction of thesystem for electronic government administration in our online education. China DistanceEducation. 3.

  12)    Zeng, L., Wang, Y.,& Huang, R. (2004). The application of action learning methods toteacher educational technology training. China Educational Technology, 2.

  13)    Wen, X., Huang, R., Lu,Z.,Lu,P. & Yang,B. (2004).Detection of Network Intrusion Via Forced password Cracking by Means of Information Flow Analysis.Academic Newspaper of Beijing Normal University( Edition of Natural Science), Vol.40, No.6, P774-778.

  14)    Wen, X., Huang, R., Shen, C., Wang, L. & Yao, J. (2004). Development of a snort-basedsecurity network management and real-time intrusion detection system, Academic Newspaperof Beijing Normal University( Edition of Natural Science), Vol. 40, No. 5.

  15)    Huang, R. (2004). Current situation and trend of the educational technology development inMainland China. Journal of Educational Research (The Mainland Edition), 1.

  16)    Chen, L.,& Huang, R. (2004). Dynamics of the modern distance education development inMainland China. Journal of Educational Research (The Mainland Edition), 1.

  17)    Liu, H. & Huang, R.(2004). Practice of Research Learning in the Information Technology Environment Problems and Countermeasures.The ICCE held in Hong Kong Province, P.R. China.

  18)    Zhao, G. & Huang, R.(2004).Using Object - Oriented techniques to model the webcl collaborative learning platform.The ICCE held in Hong Kong Province, P.R. China.

  19)    Huang, R., Zhang J., & Dong, Y. (2004). Quality Accreditation Standard for Web based Teaching Process. Paper (on CD-ROM) of the 21st ICDE World Conference on Open Learning & Distance Education, Hong Kong, 18-21 February 2004. 

  20)    Chen, L. & Liu, Y. & Huang, R., A Comprehensive Review on Modern Distance Education in the Mainland of China. Paper (on CD-ROM) of the 21st ICDE World Conference on Open Learning & Distance Education, Hong Kong, 18-21 February 2004.

  2003

  1)        Huang, R. (2003).Development Status and Trends of Educational Technology in Mainland China.Educational Research. Taiwan. No.12.

  2)        Chen, L. &Huang, R. (2003).Study on Development Trend of China's Modern Distance Education.Educational Research. Taiwan. No.12.

  3)        Huang, R. (2003). Research and experiments on quality certification of online curricula.China Distance Education, 21.

  4)        Huang, R., Zhang, Y.,& Zhang, J. (2003). Design of learning strategy-based online learningactivities for college students: a case in the teaching of “multimedia technology.” E-educationResearch, 8

  5)        Dong, Y., Huang, R., Li, X.,& Shen, R. (2003). The development and revision of onlinecourseware quality certification standards.” E-education Research, 6.

  6)        Huang, R.,& Cao, Y. (2003). On the teaching quality of current online education. ChinaDistance Education, 11.

  7)        Huang, R., Zhang, J.,& Dong, Y. A study of certification standards of online teaching process.Open Education Research, 4.

  8)        Huang, R.,& Zhou, Y. (2003). An analysis on the characteristics of distance learning. ChinaEducational Technology, 3-4.

  9)        Huang, R., Zhang, J.,& Dong, Y. (2003). The four key links of online teaching processes.China Educational Technology. 1-2.

  10)    Huang, R., Cao, Y.,& Zeng, H. (2003). Educational informatization and information technology education. Information Technology Education, 1.

  2002

  1)        Huang, R., Zeng, L,& Yu, G. (2002). On trends of educational technology in China. China Educational Technology, 9.

  2)        Huang, R.,& Zeng, L. (2002). How far on earth is e-learning from us? China Educational Technology, 8.

  3)        Huang, R. (2002). Educational technology: review and prospect --- an introduction to the subject of educational technology at BNU. Journal of Beijing Normal University, the Natural Science Edition, 38 (8).

  4)        Huang, R., Liu, H.,& Li, X. (2002). Trends of computer-assisted evaluation. E-educationResearch, 5.

  5)        Huang, R.,& Zeng, L. (2002). Beijing: networking Chinese globally with the internationalconference on the application of computer education. Open Education Research, 3.

  6)        Liu, H., Huang, R.,& Zheng, L. (2002). A study of motivation factors in collaborativelearning. Modern Educational Technology, 3.

  7)        Huang, R. (2002). Enquiry learning under the online environment. China EducationalTechnology, 1-2.

  8)        Liu, H.,& Huang, R. (2002). Methods of collaborative learning evaluation. Modern Educational Technology, 1.

  2001

  1)        Huang, R.,& Luo, X. (2001). Practice of and thoughts on the pilot projects of distance education at institutions of higher learning. China Distance Education, 9.

  2)        Zeng, L., Zhang, J.,& Huang, R. (2001). Teacher training in China: a perspective fromAmerican teachers’ educational technology standards. China Educational Technology, 8.

  3)        Luo, X.,& Huang, R. (2001). The current situation of research on the standardization of international online education information. Open Education Research, 5.

  4)        Huang, R. (2001). A model of a web-based collaborative learning system. China DistanceEducation, 5. 106) Huang, R.,& Liu, H. (2001). A systematic view of collaborative learning. ModernEducational Technology, 1.

  5)        Huang, R.& Liu, H. (2001).Illustrate Cooperative Learning bythe Means of Systematic way.Modern Educational Technology.No.1, P30-34

  6)        Kuang, J., Deng, K., Huang, R. (2001). Number Secure Communications usingSpatio-temporal chaos synchronization, Academic Journal of Physics, 50(10): 1856-1861.

  7)        Huang, R., & Luo, X. (2001, June). An Analysis of the Present Situation of Distance Education for Universities in China. The ICCE held in Taiwan Province, P.R. China.

  8)        Cao, Y. & Huang, R. Preliminary On Collaborative Project based Research Learning Model. The IFET held in Guangdong Province, P.R. China.

  2000-1997

  1)        Huang, R., Luo, X.,& Chen, S. (2000). Construction of K-12 campus network and strategic analysis on its application. China Educational Technology, 11-12.

  2)        Huang, R., Zeng, L.,& Liu, H. (2000). The application of collaborative learning to the training in modern educational technology theory. China Educational Technology, 10.

  3)        Liu, Q., Huang, R., He, K. (2000). The design and fulfillment of intelligently adaptive system. China Distance Education, 8.

  4)        Huang, R. (1999). The CSCL theory and methods. E-education Research, 6.

  5)        Kuang, J., Pei, L., Tang, X., Huang, R. (1999). A Multi-level Chaos synchronizing Communication System, Academic Journal of Electronics, 27(6): 23-26.

  6)        Huang, R. (1999). Modern educational technology: a systematic and dialectical perspective. China Educational Technology, 5.

  7)        Huang, R.,& Lin, L. (2002, June). Constructing an e-tutor on the WebCL platform. The ICCE held in Beijing, China.

  8)        Dong, Y.,& Huang, R. (2002, June). A web-based distance learning model. The ICCE held in Beijing, China.

  9)        Huang, R. (2001, June). A study of the configuration structure model in collaborative learning. The ICCE held in Taiwan Province, P.R. China.

  10)    Huang, R.,& Zhang, Y. (1999, June). A model of a web-based collaborative instructional system. The ICCE held in Macao Special Administration Zone, China.

  11)    Huang, R. (1998, June). The application of information technology to the teaching of Chinese to international students. The ICCE held in Hong Kong Special Administration Zone, China.

  12)    Huang, R. (1997, May). The design and development of a multimedia-based educational network. The ICCE held in Guangzhou, Guangdong Province, China.

  13)    Huang, R.,& Luo, X. (2001, June). An Analysis of the Present Situation of Distance Education for Universities in China. The ICCE held in Taiwan Province, P.R. China.

  14)    Huang, R., Chen, X.,& Liu, Q. (1998, June). Creating Web-based Opening Intelligent Tutoring System. The ICCE held in Hong Kong Special Administration Zone, China.

  15)    Zhao, G., Zhang, Y.,& Zheng, L.,& Huang, R. (2001, May) A study of collaborative learning practice based on the WebCL. The Educational Technology International Forum,2001, held in Guangzhou, China.

  16)    Huang, R., Chen, X., & Liu, Q. (1998, June). Creating Web-based Opening Intelligent Tutoring System. The ICCE held in Hong Kong Special Administration Zone, China. (ISTP)

  17)    Kuang, J., Deng, K. & Huang, R., A high-efficiency scheme for secure speech transmission using spatio-temporal chaos synchronization, Proc. Of ICSLP 2000, 2000.10, Vol.II,222-225, hina Military Friendship Publish, Beijing

  7. Major published books

  1)        Yanyan Li,Maiga Chang, Milos KravcikElvira Popescu, Ronghuai Huang, Kinshuk, Nian-shing Chen. State of the Art and Future Directions of Smart Learning.

  2)        Huang Ronghuai et al, Reshaping Learning, the New Frontiers of Learning Technologies in a Global Context, Springer, 2013.06.

  3)        HuangRonghuai & Kinshuk & PriceJon K.<<ICT in Education in Global Context: Emerging Trends Report 2013-2014>>, 2014, Springer.

  4)        Huang Ronghuai,Kinshuk, Chen Nian-Shing. <<The New Development of Technology Enhanced Learning>>, 2014, Springer.

  5)        Guang Chen , Vive Kumar , Kinshuk , Ronghuai Huang , Siu Cheung Kong. Emerging Issues in Smart Learning

  6)        Kinshuk , Ronghuai Huang.Ubiquitous Learning Environments and Technologies.

  7)        Chen Guang , Huang Ronghuai.Report on China's basic education development strategy of electronic textbooks .Beijing Normal University Press, 2013.

  8)        Fang Haiguang , Huang Ronghuai.Educational Software Engineering.China Railway Publishing House,2011.

  9)        Huang Ronghuai. Digital Media: Procoples , Tools and Applications. China Central Radio & TV University Press.2011.

  10)    Huang Ronghuai et al,Technology and Application of Digital Media education (For Education  Technology), China Central Radio & TV University Press2011.08.

  11)    Huang Ronghuai et al, Guideline of Development of Network Course, Higher Education Press,September, 2010

  12)    Huang Ronghuai et al.,Information Technology and Education, Beijing Normal UniversityPress, December 2008

  13)    Huang Ronghuai et al. (Ed.),Multimedia Technology, Higher Education Press, April 2008

  14)    Huang Ronghuai et al., Mobile Learning-Theory • Status • Trends, Science Press, May 2008

  15)    Ronghuai Huang et al.,Theory of Tactic Knowledge, Hunan Normal University Press, April2007

  16)    Ronghuai Huang et al.,Innovation and Transformation: the Core Value of EducationInformatization, Science Press, March, 2007

  17)    Ronghuai Huang et al.,Introduction to Educational Technology, Higher Education Press, Feb.2006

  18)    Ronghuai Huang et al.,Theory and Practice of Blended-Learning, Higher Education Press,June, 2006

  19)    Huang, R. (2005). Setting up the Bridge----the Application of Modern Educational Technologyin Higher Vocational Education. Beijing: Higher Education Press.

  20)    Huang, R. (2004). Computer-assisted collaborative learning: theory and methods. Beijing:People’s Education Press.

  21)    Huang, R. (2002). Information technology and education. Beijing: Normal University Press.

  22)    Huang, R. (Ed.). (2002). Selected cases of computer-assisted teaching courseware. Beijing:Higher Education Press.

  23)    Huang, R. (Ed.). (2001). Information technology for junior high school students (Book Oneand Book Two). Beijing: Capital Normal University.

  24)    Huang, R. (Ed.). (2001). Superhighway infrastructure: the foundation of making every schoolan access to the Internet. Beijing: the Central Radio & TV University Press.

  25)    Huang, R. (Ed.). (2001). The core of networking all K-12 schools in China: construction ofinformation resources. Beijing: the Central Radio & TV University Press.

  26)    Huang, R. (Ed.). The purpose of networking all K-12 schools in China: application ofteaching and learning. Beijing: the Central Radio & TV University Press.

  27)    Huang, R. (Ed.). The guarantee of networking all K-12 schools in China: maintenance,administration, and training. Beijing: the Central Radio & TV University Press.

  28)    Shen, H., Zhong, Y.,& Huang, R. (1999). Multimedia technology (elementary). Beijing: Qinghua University Press.

  29)    Huang, R., Zhong, Y., Shen, H. (1999). Multimedia technology (intermediate). Beijing:Qinghua University Press.

  30)    Zhong, Y., Huang, R.,& Shen, H. (1999). Multimedia technology (advanced). Beijing:Qinghua University Press.

  31)    Xue, L.,& Huang, R. (1997). The design and programming of software for education. Beijing:People’s Post and Telecommunications Publishing House.

  32)    Huang, R. (1997). Information network and teaching. Beijing: People’s Post andTelecommunications Publishing House.

  33)    Huang, R. & Zhang, X. (1996). Multimedia Computer, Beijing: People’s Post andTelecommunication Press.

  34)    Huang, R. Fan, L.,& Tan, R. (1996). Multimedia creation tools. Beijing: Beijing NormalUniversity.

  35)    Fan, L., Huang, R. Ni, H. (1996). Multimedia fodder production. Beijing: Beijing NormalUniversity.

  36)    Huang, R.,& Fan, L. (1995). Multimedia program design. Beijing: Beijing NormalUniversity.

  37)    Huang, R., Fan, L., Zhang, X. (1995). Fundamentals of multimedia technology. Beijing:Normal University.

  38)    Huang, R.,& Fan, L. (1995). CAL tools v1.0. Beijing: the Publishing House of ElectronicsIndustry.

  39)    Huang, R.,& Fan, Z. (1995). Practical CAI development technology. Beijing: the PublishingHouse of Electronics Industry

  8. Major Academic activities

  1)        On June 14-16, 2002, the Center hosted the Global Chinese Conference on Computers in Education (GCCCE) Informatization Forum, 2002. This conference is part of the project for the celebration of 100th anniversary of Beijing Normal University. There were about 450people participating in this meeting, who came from Mainland China, Hong Kong Special Administration Zone, Taiwan Province, Singapore, Malaysia, South Korea, the U.S., Britain, Canada, Australia, India, New Zealand. GCCCE was one of the conferences held by the Asia Pacific Committee (APC) affiliated with AACE. So far, GCCCE has become a very important academic forum in the world, and has provided a prime opportunity for Chinese computer educators worldwide to exchange and discuss the latest research on and development of information technology and education.

  2)        On September 21-25, 2002, the Center held the Symposium of the Theory and Practice of Enquiry Learning under the Web Environment. About 100 experts and teachers attended he symposium. In May 2002, the project, entitled “A study of enquiry learning theory and practice under the Web environment,” was accepted as one of the key projects in the “Tenth Five-year Plan” of science and education in Beijing. The project now has 19 subprojects, which have been undertaken by over 30 schools nationwide.

  3)        On October 21-26, 2002, the Center held the Advanced Seminar of Developing the Subject of Educational Technology, sponsored by the Ministry of Education. There were over 70 experts and scholars participating in this seminar. During the five days, participants had an in-depth discussion on positioning and development of the discipline of educational technology; the interrelationship between educational technology and psychology, information management, and other related subjects; the construction of the subject of educational technology; plans for training educational technologists, as well as future development of the subject of educational technology.

  4)        On November 3-7, 2003, the Center hosted the Advanced Symposium of EducationalTechnology and Knowledge Engineering, sponsored by the Ministry of Education. The symposium aims to promote development of educational technology and knowledge engineering in China and to provide an opportunity of academic exchanges in order to make both faculty and researchers informed of the forefront of the research in above fields both at home and abroad and the dynamics of the development.

  5)        On December 12-17, 2003, the general project team (the Center) hosted the Symposium of Enquiry Learning under the Web Environment. Over 80 people from more than 30 schools allover China attended the symposium. At the meeting, participants discussed issues of enquiry learning and school education reform.

  6)        On Oct. 25-29,2004, Center for Knowledge Engineering Research of BNU and China Educational Technology Press together hold “Senior Workshop for Methodology of Educational Technology”. Over 60 professionals, scholars, teachers and graduates attended the workshop.

  7)        On Oct. 25-28, 2005, Center for Knowledge Engineering Research of BNU and China Educational Technology Press together hold “Senior Workshop for Methodology and Curriculum Construction of Educational Technology”. Over 70 professionals, scholars, teachers and graduates attended the workshop.

  8)        On Nov. 30-Dec. 4, 2006, School of Education Technology of BNU holds the 14thInternational Conference of Computer in Education (ICCE2006). 175 foreign delegates and68 domestic delegates from over 20 countries and regions all over the world, such as Mainland China, China Hongkong, Chinese Taipei, Singapore, Japan, America, Britain, Malaysia, Australia, Holland, Germany, South Korea, Switzerland, New Zealand, Mexico, Vietnam, France, Spain and so on. This conference was under great support of MOE and China Artificial Intelligence Association. The theme of this conference is Cross-cultural Understanding: Utilize Technology to Effectively Enhance Learning, with the purpose of enhancing the effective utilization of computer technology in education. The proceedings enrolled 45 long papers and 53 short papers, each of which has to be enrolled after the approval of three experts and finally programming committee chair. Besides, 20 posters have been put up at the conference venue for communication. The conference also plans 4 keynotespeeches, 9 workshops with particular topics, 1 doctoral forum, 23 paper presentation and 5interactive activities, which are all hosted by famous experts.

  9)        On Oct. 8-10,2007, By the International Association of science and technology fordevelopment ( IASTED ) organization, Educational Technical College contractors "Tenthcomputers and advanced technology in the education application assembly ( CATE2007 ) "was successfully hold in Xijiao Hotel. President of Educational Technical College professorHuang Ronghuai delivers open address. Japan Electronics and Communication Universityprofessor Toshio Okamoto, American John Wayne Shafer professor of University of CentralFlorida, Tsinghua University professor Shi Yuanchun does a theme to report and presideimportant academic activities. From China, Japan, South Korea, the United States, Britain,France, Germany, Canada, Malaysia, Thailand, Greece, Finland, Norway, Brazil, Holland,Australia and other countries and regions more than 120 delegates attended the congress. Thetheme of this conference is " based on the computer and various kinds of advanced technologyin the education application ", the conference theme report, seminars and exhibitions andother forms of expansion. CATE conference of science and technology in education in theapplication of innovation and development and exchange of information leading forum. Theassembly will play a role as a bridge between research and application.

  10)    On March 23-26,2008, The fifth wireless, mobile, pervasive technology education applicationInternational Conference ( IEEE WMUTE2008 ) at the Beijing Normal University inYingdong academic hall is hold ceremoniously,this second conference hosted by BeijingNormal University, Institute of education sponsored by star. The congress attracted from 22countries and regions in the world of mobile, ubiquitous learning fields of experts andscholars to come to the meeting, including America,England, Germany, Canada, Australia,Japan, Greece, Sweden and other countries and China's Hongkong and Taiwan, more than 100Chinese and foreign scholars to participate in academic exchanges, the assembly achievedcomplete success.

  11)    On August 17-19,2009, Advanced data mining and Applications International Conference( ADMA2009 ) at the Beijing Normal University Yingdong academic hall is holdceremoniously, This meeting is hosted by the Center for Knowledge Engineering Research ofBNU. The assembly was attracted come from 27 nations of world and area of the data miningand its application to the field of more than 100 Chinese and foreign scholars attending themeeting, including America, Britain, Germany, France, Canada, Australia, Portugal, SouthKorea, Japan, India and other countries and China's Hong Kong and Taiwan scholars in ourschool for three days in academic discussion on communication, research and application ofdata mining in the key challenges facing problems and research direction.

  12)    On August 16-18,2010, International Conference of the Hybrid Learning (ICHL2010) hold atBeijing Normal University. This meeting will be at home and abroad engaged in teachingresearch work of experts and scholars to provide good academic exchanges and cooperationplatform, enabling participants to share hybrid learning field of the latest research results, thelatest research progress, innovative ideas and experience in system development.

  13)    On July 14-19,2011, After the 2011 CSCL2011 conference and technology education doctoralsummer school in my school was held successfully. The meeting by the School of Edu.Tech,Learning Science Association for International Exchange (ISLS), University of Hong Kong,Center of Information Technology Education (CITE) in association with the.The CSCLworkshop at home and abroad engaged in educational technology research experts and PhDstudents provides good academic exchanges and cooperation platform, enabling participantsto share in the field of educational technology the latest research results, the latest researchprogress, innovative ideas and experience in system development.For a week in summerschool on domestic and international PhD students to build a sharing platform, all through thetheme report form to share their research results, exchange of experience, learn from eachother to overcome the lack of the research.

  14)    On Oct.24-25,2011, Education and Learning Technology International Conference(TEL2011) successfully held in Xijiao Hotel.The meeting sponsored by School ofEdu.Tech, and received the International Association of science and technology fordevelopment (IASTED) and the world of modeling and simulation (World modelingand simulation Forum Forum, WMSF) sponsorship and support.From China, America,Germany, Australia, Korea, Japan, Finland, Romania, Serbia and other 13 countriesand regions to scholars a total of more than 30 people attended the meeting.Thisconference has four research themes: educational technology, mixed type ofeducation and training, education and learning in the advanced technology,curriculum and teaching, e-learning, knowledge science and management.Eachsubject the exchange stage, the author their research papers and everybody to shareand exchange.

  9. Academic Professions

  At present

  1)        Dean, Smart Learning Institute of Beijing Normal University

  2)        Vice Chairman, China Education Technology Association

  3)        Vice-director member, Teaching Guidance Committee of Educational Technology at Institutions of HigherEducation, Ministry of Education (MOE)

  4)        Executive Committeeman, Global Chinese Conference on Computers in Education

  5)        Executive Committeeman, Asia-Pacific Society for Computers in Education

  6)        Executive Committeeman, the IEEE Technical Committee on Learning Technology 

  7)        Chief Editor, Periodical Smart Learning Environment (Published by Springer)

  8)        Chief Editor, Periodical Journal of Computer in Education (Published by Springer)

  Before

  1)        Youth Protection and Education Working Committee of Game Software Branch of China Software Industry Association, Director

  1)        General secretary, National Teacher E-education Committee, MOE

  2)        Member, Expert Team of Building Modern Distance Education Resources, MOE

  3)        Member, China Education Technology Association

  4)        Team leader, Beijing K-12 Campus Network Construction Expert Team

  5)        Chairman, the Program Committee of the 8th Global Chinese Conference on Computers in Education, Hongkong

  6)        Editor Board, Periodical Global Chinese Computers in Education

  7)        Editor Board, Magazine Chinese Distance Education

  8)        Editor Board, Magazine Information Technology Education for K-12 Schools

  9)        Committeeman, the Academic Committee of the 4th Global Chinese Conference on EducationTechnology Information, Singapore

  10)    Committeeman, the Agenda Committee of the 5th Global Chinese Seminar on LearningTechnology, Taiwan

  11)    Chairman, the Program Committee of the 6th Global Chinese Conference on Computers inEducation, Beijing

  12)    The 14th International Conference of Computer in Education, Organizing Committee Chair

  13)    Program Committee Member of International Conference On Computers in Education

  14)    The 10th Conference of Computer and Technology in Education, Organizing Committee Chair

  15)    The 5th International Conference of Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education,Organizing Committee Chair

   

   FULL CV: HUANGHuairong_CV20160229.pdf

   

   

  Details Come>>